оборудованиезаконинфракрасноеновостина первую страницу

 

 «порядок «положения «изменения 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 14 березня 2001 р. N 241
Київ


Про використання бюджетних асигнувань на виконання енергозберігаючих проектів

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок відбору проектів з енергозбереження і здійснення видатків на їх виконання за рахунок державного бюджету, що додається.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з координації здійснення особливо важливих енергозберігаючих проектів, що додається.
3. Внести до Порядку проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. N 2145 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 48, ст. 2349), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України
В. ЮЩЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2001 р. N 241

ПОРЯДОК відбору проектів з енергозбереження і здійснення видатків на їх виконання за рахунок державного бюджету

1. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення виконання пріоритетних завдань з енергозбереження.

2. Здійснення проектів з енергозбереження для бюджетних установ та організацій включає роботи з реконструкції мереж і систем постачання, обліку і регулювання споживання води, газу, теплової та електричної енергії, модернізації огороджувальних конструкцій, вікон і дверей, а також заходи з модернізації технологій виробничих процесів, у результаті яких зменшується споживання паливно-енергетичних ресурсів.

3. Проекти з енергозбереження у виробничій і комунально-побутовій сфері здійснюються відповідно до пріоритетних завдань енергозбереження.

4. Видатки на виконання проектів з енергозбереження здійснюються в обсягах, передбачених державним бюджетом поточного року на міжгалузеві енергозберігаючі заходи, і в рахунок часткового використання на ці потреби коштів державних централізованих капітальних вкладень.

5. Відбір проектів з енергозбереження здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. N 2145 "Про Порядок проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету".

Проекти з енергозбереження можуть бути як самостійними, так і складовою частиною загальних проектів капітального будівництва.

Пропозиції міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій щодо виконання проектів з енергозбереження, згідно з якими передбачаються видатки на проведення міжгалузевих енергозберігаючих заходів, узагальнює Держкоменергозбереження під час формування проекту бюджету та подає Мінекономіки на розгляд. Ці пропозиції повинні включати техніко-економічні обгрунтування щодо обсягів та ефективності впровадження енергозберігаючих заходів.

6. Після затвердження державного бюджету на відповідний рік у межах визначених обсягів асигнувань пропозиції щодо найбільш ефективних енергозберігаючих проектів подаються Міжвідомчій робочій групі з координації здійснення особливо важливих енергозберігаючих проектів для прийняття рішення щодо їх здійснення.

7. Держкоменергозбереження за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій в межах затверджених обсягів асигнувань державного бюджету та відібраних проектів у встановленому Мінекономіки порядку здійснює тендерний відбір виконавців цих проектів.

8. За результатами тендерного відбору Держкоменергозбереження укладає угоди з переможцями на виконання проектів з енергозбереження. Угоди повинні включати показники скорочення енергоспоживання в натуральному та вартісному виразі і термін окупності заходів з енергозбереження.


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2001 р. N 241


ПОЛОЖЕННЯ про Міжвідомчу робочу групу з координації здійснення особливо важливих енергозберігаючих проектів

1. Міжвідомча робоча група з координації здійснення особливо важливих енергозберігаючих проектів (далі - робоча група) є постійно діючим робочим органом при Кабінеті Міністрів України.

2. У своїй діяльності робоча група керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є відбір, координація та контроль за станом виконання енергозберігаючих проектів за рахунок коштів державного бюджету.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює відбір найбільш ефективних енергозберігаючих проектів з числа поданих Держкоменергозбереження для прийняття рішення щодо їх реалізації в Україні;

вносить пропозиції щодо механізмів фінансування робіт з впровадження найбільш енергозберігаючих проектів і шляхів їх удосконалення;

проводить аналіз дотримання суб'єктами господарювання законодавства щодо виробництва та впровадження енергозберігаючих технологій, обладнання та приладів;

вивчає чинники та сприяє заходам щодо впровадження енергозберігаючих технологій, обладнання та приладів вітчизняного виробника у бюджетних установах, організаціях, на казенних і державних підприємствах;

здійснює моніторинг реалізації особливо важливих енергозберігаючих проектів, контроль за їх впровадженням;

надає рекомендації щодо розповсюдження в Україні окремих найбільш енергоефективних технологій, обладнання та приладів;

узагальнює досвід впровадження енергозберігаючих проектів та проводить аналіз їх техніко-економічних, енергетичних та економічних показників;

сприяє в межах своїх повноважень законодавчому врегулюванню та оперативному вирішенню питань організації, фінансування та матеріально-технічного забезпечення робіт з впровадження найбільш енергозберігаючих проектів;

здійснює пропаганду та поширення передового досвіду в галузі енергозбереження.

5. Робоча група має право:

отримувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

заслуховувати керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій з питань виконання особливо важливих енергозберігаючих проектів;

залучати в установленому порядку до участі в своїй роботі спеціалістів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками);

вносити пропозиції Кабінетові Міністрів України з питань, що належать до її повноважень.

6. Робоча група проводить свою діяльність за планами, то затверджуються її головою. Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу. Засідання робочої групи проводить її голова, а у разі його відсутності - заступник голови. Члени робочої групи беруть участь у її роботі на громадських засадах.

7. Рішення робочої групи вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість членів групи, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2001 р. N 241


ЗМІНИ до Порядку проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету

У переліку документів, які подаються суб'єктом господарської діяльності для участі у конкурсному відборі запропонованого ним інвестиційного проекту, що передбачає залучення коштів державного бюджету, який додається до Порядку проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету:

1) пункт 5 доповнити новим абзацом третім такого змісту:
"відповідність вимогам енергозбереження, встановленим законодавством";
2) пункт 2 доповнити:
новим абзацом четвертим такого змісту:
"відповідність проекту стратегії енергозбереження";
новим абзацом одинадцятим такого змісту:
"впровадження енергозберігаючих заходів, їх обгрунтування та оцінка економічної ефективності від їх впровадження".


НОВОСТИ - ЗАКОН

 

вверх


META Aport Ranker be number one

© 2000-2001go all right

«новости «инфракрасное «закон «оборудование